SKRÓCONY REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KARNETÓW STACJI NARCIARSKIEJ SOSZÓW
 1. Przy zakupie karnetów, pobierana jest kaucja zwrotna 10 PLN (gotówką). Uszkodzony mechanicznie karnet nie podlega zwrotowi.
 2. Kupujący karnet wyraża zgodę na elektroniczną personalizację karnetu.
 3. Elektroniczna personalizacja karnetu czasowego następuje w momencie pierwszego jego użycia.
 4. Zabrania się użycia karnetu przez osobę inną niż elektronicznie spersonalizowaną, Stacja Narciarska Soszów ma prawo unieważnić go bez zwrotu pieniędzy.
 5. Ewentualne reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej; Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (podstawowym dowodem zakupu jest paragon i karnet).
 6. Ewentualne nieszczęśliwe wypadki należy niezwłocznie zgłosić gestorowi SN Soszów i GOPR. Jazda poza trasami jest zabroniona.
 7. Zakup dowolnego karnetu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Stacji Narciarskiej Soszów w Wiśle, regulamin znajduje się obok kas.
 8. Do spraw nieuregulowanych w regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne skargi i zapytania kierować: biuro@wagart.eu, tel.: (32) 250-62-90  lub 608-692-201
 9. Pozostałe informacje dostępne na: soszow.pl

REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ SOSZÓW W WIŚLE

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej Stacji Narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia Stacji, na podstawie ważnego biletu/karnetu.
 2. Zakup biletu/karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Czas ważności biletu/karnetu określony jest na nim.
 4. Kupujący ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie po wydaniu biletu/karnetu, czy otrzymał bilet/karnet zgodny z żądaniem. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.
 5. Za utracony lub zniszczony mechanicznie bilet/karnet nie przysługuje zwrot kaucji.
 6. Osoby korzystające z usług Stacji Narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za sprawne działanie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, którego używają.
 7. Do ukończenia 16 roku życia osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding obowiązane są zakładać kaski ochronne.
 8. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości, to jest mające powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi, jak też znajdujące się pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych objęte są bezwzględnym zakazem korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich.
ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINOWEGO (kolei i wyciągów)
 1. Zasady ogólne
  1. Przewóz urządzeniami transportu linowego jest możliwy wyłącznie wówczas, gdy urządzenia te są otwarte dla ruchu pasażerskiego zgodnie z wymogami ruchowymi; w przeciwnym razie dostęp do urządzeń transportu linowego jest zabroniony.
  2. Użytkownicy urządzeń przewozu linowego zobowiązani są do korzystania z nich w sposób, który nie naraża ich własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób ani nie zakłóca eksploatacji urządzeń.
  3. Użytkownicy urządzeń transportu linowego zobowiązani są przestrzegać instrukcji umieszczonych w formie tablic, znaków lub piktogramów.
  4. Użytkownicy urządzeń transportu linowego mają prawo przebywać jedynie w miejscach dozwolonych, to jest wskazanych jako drogi dojścia, miejsca zaczepienia, wsiadania lub wysiadania.
  5. W trakcie korzystania z urządzeń transportu linowego zabronione jest palenie tytoniu, wyrzucanie na trasę śmieci lub innych przedmiotów.
  6. W przypadku wstrzymania ruchu urządzenia transportu linowego korzystający jest zobowiązany zachować spokój i oczekiwać na jego uruchomienie, bądź polecenia personelu Stacji lub Służb Ratowniczych.
  7. Każde z urządzeń transportu linowego może być w dowolnym czasie zatrzymane wskutek awarii, alarmu lub złych warunków atmosferycznych.
  8. Użytkownikom urządzeń transportu linowego nie przysługuje uprawnienie domagania się natychmiastowego uruchomienia urządzeń, jeśli przerwa w działaniu została wywołana złymi warunkami atmosferycznymi, uzasadnionym ograniczeniem wjazdów, stanem wyższej konieczności lub działaniem siły wyższej.
  9. W przypadku, gdy awaria kolei i/lub wyciągów trwa co najmniej godzinę, a także w przypadku, gdy użytkownik trasy zjazdowej ulegnie wypadkowi z winy Stacji, przysługuje mu prawo do zwrotu środków finansowych za niewykorzystane punkty lub czas na bilecie/karnecie.
  10. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet/karnet został skasowany w urządzeniu wejściowym (kołowrocie).
  11. Bilet/karnet należy zachować do kontroli i okazać go na wezwanie personelu Stacji. Zabrania się odsprzedaży biletów/karnetów pod groźbą ich zablokowania.
  12. Po skasowaniu biletu/karnetu należy wyjąć ręce z pętli kijków narciarskich i przełożyć oba kijki do jednej ręki.
  13. Osoby potrzebujące pomocy przy zaczepieniu się o orczyk, wsiadaniu lub wysiadaniu są obowiązane poinformować o tym wcześniej personel Stacji.
 2. Wyciąg narciarski (orczykowy lub talerzykowy)
  1. Należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk, a po zaczepieniu jechać wyłącznie wyznaczonym śladem, bez odjeżdżania na boki.
  2. Nie wolno chwytać pustych orczyków, ani kończyć przejazdu przed dotarciem do strefy wysiadania.
  3. Nie wolno wpinać się do orczyków lub talerzyków znajdujących się na trasie biegu wyciągu.
  4. W strefie wysiadania, należy spokojnie wypuścić orczyk z ręki.
  5. Po wypuszczeniu orczyka należy tak szybko jak to możliwe opuścić strefę wysiadania w kierunku wskazanym przez znaki.
 3. Kolej linowa
  1. Nie wolno wsiadać na krzesełko kolei linowej z rzeczami takimi jak torby lub aparaty fotograficzne, przewieszonymi przez szyję, jak również z plecakami, nosidełkami dziecięcymi umieszczonymi na plecach; po skasowaniu biletu/karnetu rzeczy te należy trzymać w dłoni.
  2. W czasie wyjazdu koleją linową bagaż podręczny należy trzymać na kolanach, a narty i deski snowboardowe przewozić przypięte do nóg i spoczywające na podpórce; nie wolno przewozić nart i desek snowboardowych pionowo.
  3. W czasie zjazdu koleją linową bagaż podręczny, narty i deski snowboardowe należy trzymać na kolanach, należycie zabezpieczone, niedopuszczalne jest przewożenie nart lub desek snowboardowych pionowo.
  4. Pasażer posiadający ważny bilet/karnet na przejazd ma prawo do przejazdu koleją zgodnie z wykupioną usługą, bezpłatnego przewozu bagażu ręcznego o masie do 20 kilogramów oraz przewozu sprzętu turystycznego lub sportowego w liczbie: jedna para nart lub jedna deska snowboardowa.
  5. Przewóz większego bagażu ręcznego lub dodatkowego sprzętu sportowego i turystycznego jest dopuszczalny na osobowym krzesełku za uiszczeniem dodatkowej opłaty w kasie.
  6. Transport innego bagażu niż bagaż podręczny jest możliwy, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu pracy kolei i odpowiada warunkom szczegółowym Regulaminu Technicznego Kolei.
  7. Na jednym krzesełku może podróżować maksymalnie czterech narciarzy lub snowboardzistów bądź dwóch pasażerów pieszych; ze względu na bezpieczeństwo w trakcie wysiadania nie jest dopuszczalne wspólne korzystanie z krzesełka przez pasażerów pieszych razem z narciarzami lub snowboardzistami.
  8. Dzieci o wzroście poniżej 1,25 m mogą być przewożone na krzesłach tylko w towarzystwie osoby dorosłej, która jest w stanie udzielić dziecku niezbędnej pomocy. Zaleca się, by mniejsze dzieci przewożone były przypięte w nosidełku.
  9. Przewóz dzieci odbywa się na skrajnych siedziskach krzesełka.
  10. Po zajęciu miejsca na krześle należy opuścić pałąk zabezpieczający i ustawić nogi na podnóżkach.
  11. W czasie jazdy nie wolno kołysać krzesłem, wychylać się, stać na krzesełku albo zaczepiać się rękami lub innymi przedmiotami o podpory.
  12. Nie wolno zeskakiwać z krzesełka.
  13. Przed dojazdem do stacji docelowej należy podnieść pałąk zabezpieczający i trzymając kijki w jednej ręce oczekiwać na dojechanie do strefy wysiadania.
  14. W strefie wysiadania należy zsunąć się z krzesełka i opuścić miejsce tak szybko jak to możliwe, zgodnie z oznakowaniem.
  15. Osoby niepełnosprawne mogą być przewożone koleją linową pod warunkiem, że wskażą wcześniej personelowi Stacji charakter swojej niepełnosprawności oraz swoje potrzeby odnośnie dodatkowej pomocy, wyrażą zgodę na dodatkowe warunki dotyczące transportu, o ile będzie taka konieczność, zaś charakter niepełnosprawności nie obniży bezpieczeństwa transportu, w szczególności bezpiecznego zajęcia miejsca na krzesełku i opuszczenia go na peronie bądź na sprzęcie ewakuacyjnym.
  16. Zwierzęta mogą być transportowane, jeżeli nie wpływa to na bezpieczeństwo ruchu, pasażer trzyma zwierzę pod kontrolą, a inni pasażerowie nie odczuwają z tego powodu dyskomfortu fizycznego lub psychicznego; nie dotyczy to zwierząt dzikich.
  17. Zabrania się transportowania osób, które nie stosują się do obowiązujących wymagań prawnych i warunków transportu, nie stosują się do niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu wydawanych w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku.
ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH
 1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach zjazdowych.
 2. Granice tras zjazdowych wyznaczone są liniami lasów, brzegami nasypów, uskoków lub innymi naturalnymi przeszkodami, a także elementami sztucznymi takimi jak tory wyciągów narciarskich, siatki, płoty, tyczki, lampy oświetleniowe, armatki, lance naśnieżające, znaki ograniczające oraz inne urządzenia.
 3. Osoby wyjeżdżające poza granice tras zjazdowych lub wjeżdżające na trasy zamknięte dla ruchu narciarskiego czynią to wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Takie zachowanie może być karane np. blokadą biletu/karnetu.
 4. Każdy użytkownik trasy zjazdowej powinien mieć świadomość, że:
  • na trasie zjazdowej mogą znajdować się urządzenia, które należy bezwzględnie omijać, takie jak hydranty, armatki, lance naśnieżające, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody,
  • warunki śniegowe na trasach zjazdowych są zmienne i nawet dobra znajomość danej trasy nie zwalnia z zachowania należytej ostrożności,
  • naturalnym elementem tras zjazdowych są muldy śniegowe, oblodzenia, zaspy, przetarcia, które należy pokonywać z odpowiednią prędkością.
 5. Podczas jazdy wieczornej i nocnej należy korzystać wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.
 6. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to możliwe.
 7. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego, a w szczególności:
  • zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa względem innych osób,
  • zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu,
  • wybierania takiego toru jazdy, by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się z przodu,
  • wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów,
  • ruszania po uprzednim sprawdzaniu, iż można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych,
  • unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności,
  • podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej,
  • przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej,
 8. Zaleca się zapoznanie z Dekalogiem Narciarskim FIS zawierającym obowiązujące na trasach zjazdowych reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską.
 9. W celu uniknięcia kolizji na trasie zjazdowej narciarz lub snowboardzista jadący z tyłu odpowiada za bezpieczeństwo jadącego przed nim.
 10. Informacje o aktualnie czynnych trasach zjazdowych podawane są na tablicy umieszczonej przy kasach Stacji Narciarskiej przez dyżurnego ratownika GOPR.
DZIAŁANIA RATOWNICZE
 1. W razie zauważenia wypadku każdy, kto znajduje się w pobliżu, zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić poszkodowanemu pomocy.
 2. Każdy uczestnik wypadku, zarówno sprawca, poszkodowany, jak i świadek, obowiązany jest podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
 3. Działania ratownicze prowadzone są przez Grupę Beskidzką GOPR działającą na zlecenie Stacji Narciarskiej.
 4. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego GOPR lub obsługi Stacji.
 5. Poszkodowany w wypadku powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt gestorowi SN Soszów w formie pisemnej.
 6. Telefony alarmowe:
  • GOPR: 601-100-300 lub 985,
  • Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112,
  • Stacja Narciarska: (33) 474-23-95 lub (33) 855-28-32.
 7. Osoby znajdujące się na terenie Stacji, w tym na trasach zjazdowych, mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.
POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH NARCIARSKICH
 1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:
  • uprzywilejowanych pojazdów służb ratowniczych, policji oraz służb ochrony przyrody zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie,
  • pojazdów obsługi Stacji Narciarskiej SOSZÓW.
 2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.

Kontakt:

Ośrodek Stacja Narciarska Soszów
ul. Cieślarów 30
43-460, Wisła
Tel.: (33) 474-23-95

Gestor SN SOSZÓW

Wagart Warszawa Sp. z o. o.
ul. Zawiszy Czarnego 2-2
40-872, Katowice
Tel.: (32) 250-62-90