• 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady wstępu i korzystania przez użytkow-ników (dalej jako „Użytkownicy”)  z atrakcji parku rowerowego „BIKE PARK” położonego na tere-nie ośrodka WISŁA SOSZÓW SKI & BIKE ARENA w Wiśle (dalej jako „Bike Park”), w tym udostęp-nionych w ramach Bike Parku tras rowerowych (dalej jako „Trasy”) i wszystkich urządzeń zlokali-zowanych w ich przebiegu.
 2. Administratorem i właścicielem Bike Parku jest spółka polskiego prawa handlowego pod firmą:
  WAGART WARSZAWA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Katowi-cach przy ul. Zawiszy Czarnego 2, 40-872 Katowice, wpisa do rejestru przedsiębiorców Krajowe-go Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000119927, NIP: 521-1018873 REGON: 011144153 (dalej jako „Administrator”).
 3. Administratorem i właścicielem ośrodka WISŁA SOSZÓW SKI & BIKE ARENA, w tym również ope-ratorem kolei linowej Soszów, jest również Administrator (dalej jako „Soszów”). 
 4. Zasady wstępu i pobytu na terenie ośrodka WISŁA SOSZÓW SKI & BIKE ARENA oraz korzystania z kolei linowej Soszów określają postanowienia regulaminów WISŁA SOSZÓW SKI & BIKE ARENA. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z brzmieniem ww. regulaminów, które zamieszczone są w kasach Bike Parku i na stronie internetowej www.wislaskiarena.pl w formacie umożliwiają-cym ich pobranie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności – przed zakupem biletu, oraz stoso-wać się do ich postanowień.
 • 2. ZASADY WSTĘPU DO BIKE PARK
 1. Korzystanie z terenu Bike Park podlega opłacie. Użytkownik zobowiązany jest posiadać ważny bilet lub karnet na kolei linową Soszów oraz obowiązującą w danym dniu opaskę lub samą opas-kę w momencie przystąpienia do korzystania z infrastruktury Bike Parku i przez cały czas korzy-stania z tej infrastruktury. Wejście Użytkownika na teren Bike Parku, w tym posługiwanie się kar-netem (biletem), uprawniającym Użytkownika do korzystania z kolei linowej Soszów, a także ko-rzystanie Tras, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany stosować się do Regulaminu oraz przestrzegać zakazów i na-kazów, które są uwidocznione na oznaczeniach zamieszczonych na terenie Bike Parku, jak rów-nież do ustnych poleceń obsługi Bike Parku oraz kolei linowej Soszów.
 3. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, podejmowania zachowań zagrażających bez-pieczeństwu Użytkowników, innych osób lub mienia, lub niewykonywania poleceń obsługi Bike Parku, Użytkownik może zostać zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia terenu Bike Parku wraz z natychmiastową blokadą możliwości korzystania przez Użytkownika z karnetu lub biletu.
  Niewykorzystany karnet lub bilet nie podlega zwrotowi ani wymianę na środki pieniężne. 
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Administratora, WISŁA SOSZÓW SKI & BIKE ARENA i wobec innych Użytkowników za działanie niezgodne z postanowieniami Regulaminów, a także za szkody na osobach lub w mieniu, w tym dotyczące obiektów lub urządzeń Bike Parku.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują także w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Tras w związku lub w trakcie zawodów sportowych z uwzględnieniem zasad, jakim się poddał wobec organizatora takich zawodów, w tym w szczególności określonych w regulaminie takich zawodów sportowych.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Bike Park jest przeznaczony dla osób uprawiających ko-larstwo górskie w wersji ekstremalnej i obejmującej takie dyscypliny jak enduro, downhill, freeride, które są uznawane za sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób dużej sprawno-ści i kondycji fizycznej, odpowiednich umiejętności i właściwego sprzętu, w tym sprzętu ochron-nego (m.in: kaski, ochraniacze). Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem po trasach o od-powiednim poziomie trudności, dostosowanym do aktualnych umiejętności.
 • 3. ZASADY KORZYSTANIA Z TRAS
 1. Korzystanie z kolei linowej Soszów odbywa się na podstawie karnetów lub biletów sprzedawa-nych przez WISŁA SOSZÓW SKI & BIKE ARENA w kasach Bike Parku znajdujących się w budynku hostelu i bistro WISŁA SOSZÓW SKI & BIKE ARENA, tuż obok kolei linowej Soszów.
 2. Ze względu na ograniczenia techniczne kolei linowej, limit wagowy roweru wynosi 18 kg; kolej linowa nie przewozi rowerów elektrycznych.
 3. Użytkownicy na rowerach ważących powyżej 18 kg i osoby z innych przyczyn nie korzystające z ko-lei linowej, mogą korzystać z tras i innych urządzeń Bike Parku po wykupieniu opaski. Na początek tras Użytkownicy mogą dotrzeć drogą prowadzącą do schroniska Soszów, znajdującego się przy górnej stacji kolei linowej Soszów. Poruszanie się innymi drogami i ścieżkami jest niedozwolone.
 4. Aktualny cennik karnetów dostępny jest na stronie internetowej www.wislaskiarena.pl, jest tak-że umieszczony jest przy kasach Bike Parku.
 5. Użytkownik korzystający z Tras zobowiązany jest posiadać ważny karnet lub bilet wraz z opaską lub samą opaskę na ręce lub rowerze w widocznym miejscu przez cały okres swojego pobytu na terenie Bike Parku.
 6. Użytkownik ma obowiązek na prośbę obsługi Bike Parku okazać swój karnet lub opaskę celem kontroli zapisanych na nim uprawnień. Odmowa okazania karnetu lub opaski może skutkować nakazem opuszczenia Bike Parku.
 7. Trasy są udostępniane Użytkownikom w godzinach otwarcia Bike Parku podawanych na stronie internetowej www.wislaskiarena.pl i w kasach Bike Parku, chyba że z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, słabą widoczność lub stan techniczny Tras, w szczególności konieczność wykona-nia napraw lub zabiegów konserwacyjnych, Administrator podejmie decyzję o wyłączeniu Trasy z użytkowania.
 8. Administrator może dokonywać czasowego wyłączenia Tras z użytkowania także z przyczyn orga-nizacyjnych, w szczególności w celu organizacji zawodów, treningów lub szkoleń.
 9. Informacje o wszelkich przerwach technicznych lub zamkniętych Trasach podawane są na bieżą-co do wiadomości Użytkowników w ogłoszeniach zamieszczonych w kasie Bike Parku oraz w miarę możliwości na profilu Bike Parku na portalu FaceBook. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do uważ-nego śledzenia ww. informacji przed rozpoczęciem korzystania z Tras.
 10. Użytkownicy mogą poruszać się tylko i wyłącznie w dół po oznakowanych przez Bike Park Trasach. Korzystanie z zamkniętych Tras jest bezwzględnie zabronione.
 11. Każdy Użytkownik korzysta z Tras na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w celu ochrony życia, zdrowia i mienia, tak własnego, jak i osób trzecich. Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności praw-nych mogą korzystać z Tras wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, na ryzyko i odpowiedzial-ność ich opiekuna, w szczególności opiekun winien im asystować podczas przejazdu koleją linową.
 12. Bezwzględnie zabrania się na terenie Bike Parku:
 1. spożywania alkoholu, substancji odurzających i palenia tytoniu w trakcie korzystania z infra-struktury Bike Parku, w szczególności z kolei linowej; 
 2. przebywania w stanie po spożyciu napojów alkoholowych lub substancji odurzających; 
 3. wnoszenia lub wprowadzania pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub far-bujących, a także przedmiotów niebezpiecznych (np. noże, pałki), w tym przedmiotów wy-konanych z kruchego, pękającego, ostrego lub twardego materiału (np. szkło, metal, puszki);
 4. wprowadzania psów lub innych zwierząt;
 5. poruszania się po Trasach bez wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora pojazdami innymi niż rower przeznaczony do uprawiania kolarstwa górskiego, lub poruszania się po Trasach bez kasku na głowie lub poprawnie założonych ochraniaczy;
 6. rozniecania ognia;
 7. śmiecenia lub niszczenia Tras lub obiektów infrastruktury Bike Parku, w tym wykonywania napisów, wymalowań, graffiti, nakładania naklejek na Trasach lub kolei linowej, skoczniach, słupach do siatek ochronnych itp.;
 8. chodzenia bez uzasadnionej przyczyny pieszo po Trasach lub użytkowania ich w sposób nie-zgodny z ich przeznaczeniem, w tym w kierunku przeciwnym do obowiązującego na Trasach kierunku jazdy, lub zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych;
 9. pozostawiania roweru na Trasach;
 10. umieszczania, roznoszenia lub pozostawiania materiałów reklamowych bez pisemnej zgody Administratora, pod rygorem nieważności. 
 1. Prowadzenie przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej (m.in. działalności szkoleniowej i instruktażowej), zarówno odpłatnie, jak też nieodpłatnie na terenie Bike Parku lub z wykorzystaniem infrastruktury Bike Parku jest surowo zabronione i stanowi rażą-ce naruszenie Regulaminu, chyba że osoba ta uzyska uprzednio pisemną (pod rygorem nieważ-ności) zgodę Administratora na taką działalność. 
 2. Każdy, kto naruszy zakazy, o których mowa w Regulaminie zostanie zobowiązany przez obsługę Bike Parku do natychmiastowego opuszczenia terenu Bike Parku, a także zostanie mu zablokowa-na możliwość korzystania z karnetu. Niewykorzystany karnet lub bilet nie podlega zwrotowi ani wymianę na środki pieniężne.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora za szkody poniesione przez Administratora w związku z działaniami lub zaniechaniami tego Użytkownika, w szczególności wskutek naruszenia postanowień Regulaminu. W przypadku zamieszczenia ma-teriałów reklamowych na terenie Bike Parku bez zgody Administratora reklama zostanie usunię-ta na koszt właściciela.
 • 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
 1. Kolarstwo górskie w odmianie enduro, downhill, freeride jest sportem ekstremalnym wysokiego ryzyka. Korzystanie z Tras rowerowych – nawet przez osoby o pełnej sprawności fizycznej, może spowodować uszkodzenie użytkowanego sprzętu lub uszczerbki na zdrowiu, a nawet utratę życia.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Tras Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że w stosunku do niego lub osób znajdujących się pod jego opieką nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdro-wotne do uprawnia sportu ekstremalnego jakim jest enduro, downhill, freeride. Ponadto Użyt-kownik zobowiązany jest sprawdzić, czy sprzęt, z którego będzie korzystał on lub osoba znajdu-jąca się pod jego opieką, jest odpowiedni i znajduje się w stanie technicznym, ażeby bezpiecznie korzystać z Tras.   
 3. Użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od Użytkownika jadącego z przodu, a także dostosować prędkość jazdy do umiejętności, charakteru Trasy, aktualnie panujących warunków atmosferycznych i liczby Użytkowników. 
 4. Użytkownik nie może przeceniać swoich umiejętności i winien uwzględniać swój wiek, kondycję fizyczną oraz zmniejszenie się jego sprawności w miarę przebywania na Trasie wskutek zmęcze-nia, nawet jeżeli korzystanie z Tras przez Użytkownika przerwane jest okresem wypoczynku.
 5. Użytkownicy obowiązani są do używania sprawnego sprzętu ochronnego przeznaczonego do użyt-ku podczas uprawniania takich odmian kolarstwa górskiego jak downhill / enduro i spełniającego obowiązujące powszechnie normy bezpieczeństwa, w tym co najmniej:
 1. certyfikowanego kasku (zaleca się kask ze zintegrowaną szczęką tzw. fullface);
 2. ochraniaczy kolan (zaleca się ochraniacze kolan wraz z piszczelami, ochraniacze łokci, klatki piersiowej i pleców)
 3. rękawic ochronnych.
 1. Użytkownik powinien się liczyć z tym, że:
 1. Trasy przecinają się z innymi Trasami, szlakami turystycznymi, drogami leśnymi bądź innymi nieoznaczonymi ścieżkami, na których poruszający się mają pierwszeństwo w stosunku do Użytkowników Bike Parku, wobec czego zbliżając się do takich miejsc Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność oraz czujność, ażeby uniknąć kolizji, nie zjechać z Trasy itp., w szczególności ustąpić pierwszeństwa; 
 2. na Trasie znajdują się przeszkody, w tym powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy Admini-stratora, jak np. załomy, wywroty, osuwiska, złamane konary itp. Może też dojść do upada-nia drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie wystę-powania szadzi lodowej. Przeszkody instalowane na Trasie przez obsługę Bike Parku w celu dostosowania poziomu trudności Trasy do jej charakteru, niewłaściwie pokonane, mogą skut-kować wypadkiem. Przeszkody szczególnie niebezpieczne posiadają objazdy. Użytkownik po-nosi wyłączną odpowiedzialność za podjętą przez siebie lub swojego opiekuna decyzję o spo-sobie pokonania danej przeszkody oraz całej Trasy.    
 1. Każdy Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić obsłudze Bike Parku wszystkie dostrzeżone na Trasie przeszkody, uszkodzenia lub inne okoliczności stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystania z Tras, w tym niebezpieczne zachowanie innych Użytkowników.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin zamieszczona jest przy kasach Bike Parku i na stronie internetowej www.wislaskiarena.pl.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.07.2023 r. do odwołania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn – w każdym czasie, bez podawania uzasadnienia. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskaza-nym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich w sposób, o którym mowa powyżej, chyba że nie mają one wpływu na prawa lub obowiązki Użytkowników.